Over de AVIG

De AVIG staat voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan. Artsen en tandartsen die zich willen verdiepen in integrale geneeskunde, die deze een warm hart toedragen, integrale geneeskunde willen toepassen in de praktijk en/of wetenschappelijk onderzoek willen doen, zijn van harte welkom bij de AVIG. De AVIG streeft naar:

 • Een integrale geneeskunde die interactief, effectief, veilig en kostenbewust is – stimuleren van balans en zelfherstel staat centraal met medisch technische interventie indien nodig
 • Ontwikkeling van integrale geneeskunde en van wetenschappelijk onderzoek – bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs van artsen en tandartsen en van onderwijs in de integrale geneeskunde bij studenten genees- en tandheelkunde.
 • Borging van kwaliteit van de beroepsuitoefening – toezien op artsennascholing, -intervisie, werken volgens gedragsregels van de KNMG en EU, klacht- en tuchtregeling en beroepszaken
 • Belangenbehartiging van leden – versterken van artsenrechten, inclusief btw-vrijstelling, vergoedingen van consulten, (laboratorium)onderzoeken, receptuur
 • Belangenbehartiging van maatschappelijk positie – gesprekspartner zijn voor zorgverzekeraars, CAM-veld, KNMG, Inspectie, VWS en politieke partijen
 • Belangenbehartiging van arts/patiëntrelatie –  samenwerken met patiënten- en andere maatschappelijke organisaties, zoals Patiëntenplatform Integrale Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Respecteren van patiëntenrechten en uitdragen van een gezondheidsmodel voor de mens

De organisatie de AVIG

De AVIG is een nieuw opgerichte vereniging voor artsen in Nederland

Per 1 januari 2012 kunnen artsen met affiniteit voor integrale geneeskunde lid worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde. Artsen met een opleiding in de vakrichting biofysische geneeskunde, homeopathie, natuurgeneeskunde, acupunctuur en neuraal- en regulatietherapie kunnen registerlid worden. Ook tandartsen met de vakrichting neuraal- en regulatietherapie kunnen registerlid worden. Naast registerleden zijn er nog aspirantleden, belangstellende en buitengewone leden.Het bestuur is in 2012 voor een termijn van drie jaar gekozen en wordt ondersteund door commissies en coördinatoren van vakgroepen en werkgroepen.De vakrichtingen binnen de AVIG hebben ieder een eigen vakgroep of werkgroep. Dit zijn biofysische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde en neuraal- en regulatietherapie. Zij organiseren meerdere keren per jaar bijeenkomsten.Registerleden van de AVIG die hun expertise vergroten in daartoe opgerichte werkgroepen komen minimaal twee keer per jaar bijeen.
Het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG) heeft een onafhankelijke redactie. Het verschijnt vier keer per jaar. De AVIG-leden ontvangen dit automatisch.Een aantal onafhankelijke stichtingen verzorgt de opleiding van de vakrichtingen. Artsen die de opleiding volgen kunnen aspirantlid van de AVIG worden. Artsen die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen zich aanmelden als registerlid. Na toetsing door de toelatingscommissie wordt het Registerlidmaatschap wel of niet toegekend.

Visie

De AVIG visie op gezondheid, ziekte en geneeskunde is vastgelegd in onze kernvisie. De AVIG-artsen onderschrijven deze visie.

Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde
 1. De mens is een wezen dat samenhang vertoont in al zijn functies en met zijn omgeving. Overeenkomstig de aard van de mens is er instandhouding, groei en ontwikkeling door het dynamisch in balans houden van alle functies door zelfregulatie. Zelfregulatie berust op het zogenaamde zelfherstellend, zelfgenezend of zelfhelend vermogen, dat individueel van aard is en aanwezig is in ieder levend wezen.
 2. Gezondheid betekent stabiele, dynamische balans in het hele systeem op alle niveaus van functioneren en in wisselwerking met de omgeving. Het zelfherstellend vermogen en de individuele leefstijl spelen hierbij een cruciale rol.
 3. Ziekte is in deze visie primair verstoring van die balans en de reactie daarop van het zelfherstellend vermogen. Vooral bij chronische ziekten staat het tekort schieten van het zelfhelend vermogen centraal. Hiermee heeft ziekte ook een signaal- en leerfunctie.
 4. Doel van een behandeling is het bevorderen van duurzame gezondheid. Bij behandeling is het focus primair gericht op herstel van gezondheid door het ondersteunen en stimuleren van het zelfherstellend vermogen en het wegnemen, dan wel reduceren van oorzakelijke, ziekmakende factoren.
 5. Het proces van diagnostiek en behandeling is zo veel mogelijk interactief. De patient staat centraal, neemt actief deel aan het diagnostisch en herstelproces en draagt mede verantwoordelijkheid voor de keuzen in dit proces op grond van volledige en transparante informatie. De arts verstrekt deze informatie op grond van brede, individuele diagnostiek bij de patient. De behandeling vindt plaats op basis van behoeften en verwachtingen van de patient, klinische expertise van de arts en het wetenschappelijk bewijs van effectiviteit; zijnde de drie pijlers van Evidence Based Medicine (volgens haar grondlegger Dr. David Sackett).
 6. Bij de behandeling zal bij voorkeur en zo mogelijk gebruik worden gemaakt van middelen en methoden, welke het zelfherstellend vermogen ondersteunen. Zo nodig wordt medisch technische interventie toegepast. Bij alle behandelingen staat het voorkomen van schade voorop.
 7. Integrale geneeskunde beoogt ten behoeve van de patient het beste uit de geneeskunde in zich te verenigen. Het streeft naar een pluriforme geneeskunde die interactief, effectief, veilig en kostenbewust is.

Kwaliteitseisen

Leden

De AVIG leden die registerlid zijn, volgen verplicht jaarlijks algemeen medische en vakrichtinggerichte nascholingen en praktiseren zowel algemene geneeskunde, als (één van) de vakrichtingen van de integrale geneeskunde. Bij hun praktijkvoering nemen zij de wettelijke voorwaarden in acht, zoals de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zij handelen in overeenstemming met de KNMG-gedragsregels voor artsen en de KNMG gedragsregel ‘De arts en niet-reguliere behandelwijzen’, welke integraal onderdeel uitmaken van het AVIG-kwaliteitsreglement.

Consulten van de AVIG artsen komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraars als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Registerleden van de AVIG zijn artsen of tandartsen met een vermelding in het BIG-register. Daarnaast hebben zij een opleiding gevolgd aan één van de door  de AVIG geaccrediteerde opleidingsinstituten of een aantoonbaar vergelijkbare opleiding.

Artsen

De AVIG artsen die registerlid zijn, werken volgens strikte eisen op het gebied van kwaliteit, opleiding, klachtregeling en tuchtrecht en voldoen aan de AVIG kwaliteitseisen.

Consulten van deze registerartsen komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraars als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering. Registerleden van de AVIG zijn artsen of tandartsen met een vermelding in het BIG-register. Daarnaast hebben zij een opleiding gevolgd aan één van de door de AVIG geaccrediteerde opleidingsinstituten of een aantoonbaar vergelijkbare opleiding.

Klachten

Wat te doen als u niet tevreden bent over uw arts?

Tijdens een consult of gedurende een behandeling door uw arts kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich niet correct behandeld of bent ontevreden. Het is natuurlijk het beste dat u dit direct bespreekt met uw behandelaar en samen naar een oplossing zoekt. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan.

Wanneer het niet lukt samen met uw arts een oplossing te vinden voor een gerezen conflict, dan kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG. Deze klacht moet u eerst neerleggen bij het secretariaat van de AVIG  te bereiken via tel.061485117 of per mail via info@avig.nl

Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden.

Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling  aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking.

Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen door naar de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Als de afhandeling van de klachtenfunctionarissen niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Geschilleninstantie SGCIG. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.  Nadere info op http://www.sgcig.nl

 

Position Paper

Het AVIG Position Paper geeft inzicht in de doelstelling, werkwijze en ambities van de AVIG.

Europa

Europese organisaties:

The European Committee for Homeopathy (ECH) represents all medical doctors with an additional qualification in homeopathy, organized in 40 associations in 25 European countries https://homeopathyeurope.org/

The international homeopathic medical society Liga Medicorum Homeoathica Internationalis (LMHI), established in Rotterdam in 1925, represents homeopathic physicians in more than 70 countries all over the world. http://liga.iwmh.net/

EUROCAM is een samenwerkingsverband van Europese koepelorganisaties van patiënten, artsen en therapeuten die CAM gebruiken c.q. toepassen. Meer informatie over EUROCAM is te vinden op de website http://www.cam-europe.eu/

The IAVH is an international representative for veterinary homeopathy. http://www.iavh.org/index.php?lang=en

Europees samenwerkingsverband van CAM-artsen: CAMDOC Alliance: http://www.camdoc.eu/

European Council of Doctors for Plurality in Medicine: http://www.ecpm-europe.ch

Wetenschap

ECH website for research in homeopathy: http://www.homeopathyeurope.org/Research

Cambrella ‘The roadmap for European CAM research: http://www.cambrella.eu/home.php

De Verenigde Staten

Dit artikel over integrale geneeskunde in het gerenommeerde American Journal of Medicine is een opsteker voor ons vakgebied. Zie pdf

Onderwijs in de integrale geneeskunde hoort thuis op de universiteiten.

http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00272-6/fulltext

“A 200-hour curriculum for Integrative Medicine in Residency has been developed and is now in place in 30 family practice and 2 internal medicine residencies. The curriculum includes many of the topics that are not covered in the medical school curriculum, such as nutrition, mind–body therapies, nutritional and botanical supplements, alternative therapies (eg, acupuncture, massage, and chiropractic), and lifestyle medicine. A similar curriculum for pediatric residencies is being developed. The eventual goal is to include integrative medicine skills and competencies in all residency programs.”