De AVIG is een vereniging van en voor artsen en tandartsen, die zich inzet voor de ontwikkeling en erkenning van de Integrale Geneeskunde.

 

De AVIG kent drie soorten lidmaatschap:

 

 • Registerleden: (tand)artsen met BIG registratie, die een door de AVIG erkende opleiding hebben gevolgd . Patiënten van registerleden kunnen bij zorgverzekeraars declareren via de aanvullende verzekering.
 • Algemene leden: (tand)artsen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de kernvisie van de AVIG onderschrijven.
 • Belangstellende leden:personen die beroepshalve affiniteit hebben met de gezondheidszorg en de kernvisie onderschrijven of masterstudenten die genees- of tandheelkunde studeren en die zich willen oriënteren binnen een of meer door de AVIG onderscheiden behandelmethoden.

 

De AVIG kent momenteel vier vakgroepen

 

 1. Acupunctuur
 2. Homeopathische Geneeskunde
 3. Neuraal- en regulatietherapie
 4. Natuurgeneeskunde met sub-vakgroepen:

 

 • Biofysische geneeskunde
 • Orthomoleculaire geneeskunde

 

Er  is een aantal vakgroepen in oprichting

 

Leefstijlgeneeskunde is een wezenlijk onderdeel van de integrale geneeskunde en heeft als doel het bevorderen van de gezondheid met preventie. Voeding, beweging, stressbeheersing en bioritme zijn van essentieel belang om gezondheid in stand te houden en ziekten te voorkomen.

 

Registerleden:

 

De toelatingseisen voor het registerlidmaatschap zijn:

 

 • BIG registratie als (tand)arts
 • Erkende vakgerichte opleiding
 • Onderschrijven van de AVIG kernvisie, gedragscode en reglementen
 • Nascholingsverplichting: zowel reguliere nascholing als nascholing op het gebied van integrale geneeskunde en minimaal 8 uren patiëntencontact per week.
 • Medewerking aan visitatie

 

De registratieperiode is 5 jaar.

 

Registerlidmaatschap geeft recht op:

 

 • Vermelding op de AVIG website
 • Vermelding op lijst voor zorgverzekeraars
 • Het mogen voeren van het logo van de AVIG op drukwerk, aan de praktijk e.d.
 • Lidmaatschap op het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG)
 • Deelname congressen die georganiseerd worden door de AVIG

 

Het registerlidmaatschap biedt verder:

 

 • Lidmaatschap Internationale artsenverenigingen
 • Aansluiting klachtregeling, volgens de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Nieuwsbrieven en mailingen van de AVIG
 • Deelname aan een AVIG werkgroep en/of commissie

 

Algemene leden

 

Het algemeen lidmaatschap geeft recht op:

 

 • Deelname ledenvergaderingen en stemrecht over kwaliteitszaken
 • Deelname aan een AVIG werkgroep en/of commissie
 • Korting op door AVIG georganiseerde congressen
 • Op het Tijdschrift Integrale Geneeskunde TIG 4x per jaar
 • Nieuwsbrieven en mailingen van de AVIG

 

Belangstellende leden

 

Het lidmaatschap geeft recht op:

 

 • Op het Tijdschrift Integrale Geneeskunde TIG 4x per jaar
 • Nieuwsbrieven en mailingen van de AVIG

 

 

 

Contributie

 

De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt in 2019:

 

 • Registerleden: € 795* (+ € 50,- voor leden Vakgroep Homeopathische Geneeskunde voor lidmaatschap ECH en LMHI en € 25,- voor leden Vakgroep Neuraaltherapie voor lidmaatschap IGNH)
 • Algemeen leden: € 150,-
 • Belangstellende leden: € 100,-

 

*nieuwe registerleden , die een praktijk starten, betalen het eerste lidmaatschapsjaar de halve contributie

 

 

 

De toelatingsprocedure

 

Voor registerleden

 

 • Degene die lid wil worden vult het aanmeldingsformulier in. Het ingevulde en ondertekende formulier wordt naar het secretariaat gestuurd, samen met de gevraagde bijlagen en kopieën van diploma’s.
 • Het secretariaat stuurt een ontvangstbevestiging en legt de aanvraag voor aan de TAO (Toelatings-Accreditatie-Onderwijs) commissie. De TAO commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de toelatingseisen.
 • Zo nodig wordt een toelatingsgesprek gevoerd. Hierna volgt een gemotiveerd positief of negatief advies aan het bestuur.
 • Wanneer een aanvrager een opleiding voor een vakgebied heeft gevolgd die(nog)niet erkend is door de vereniging legt de TAO commissie de aanvraag ter advisering voor aan de Kwaliteitscommissie.
 • Het bestuur neemt een besluit over toelaten of afwijzen.
 • Bij afwijzing kan een gemotiveerd verzoek om herziening van het oordeel door de betrokkene via het secretariaat worden voorgelegd aan de ALV.
 • Bij toelating van nieuwe leden kunnen zittende leden gemotiveerd bezwaar aantekenen en dit voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. De Kwaliteitscommissie kan het bezwaar voorleggen aan de ALV.
 • Door toetreding tot de vereniging erkent het lid kennis te dragen van de inhoud van de statuten, het HR en de gedragscode en verklaart deze als lid na te leven.

 

Voor algemene leden

 

 1. Als hiervoor beschreven bij 1. en 2.
 2. De TAO commissie besluit over toelaten of afwijzen.

 

Voor belangstellende leden

 

 1. In aansluiting op AVIG lidmaatschap: op verzoek van het betreffende lid
 2. In andere gevallen: ter beoordeling door de TAO commissie.

 

Documenten:

 

 

Wilt u lid worden dan kunt een aanmeldingsformulier

 

aanvragen via info@avig.nl

 

of downloaden: aanmeldingsformulier AVIG

 

of bellen naar het secretariaat  06-14805117